Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Семінари, конференції, педради

   

   

   

   

   

Засідання педагогічної ради, лютий 2015 р.

 

  

17 січня 2015 року пройшов семінар для вчителів школи "Розвиток навички читання. Проблема наступності при переході з  початкової до середньої школи". На семінарі виступила Сахно Віра Степанівна - аспірант кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

 

 

 

  

5 січня 2015 року пройшов семінар для вчителів школи "Розвиток навички читання. Проблема наступності при переході з  початкової до середньої школи". На семінарі виступила Сахно Віра Степанівна - аспірант кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

 

   

   

Засідання педагогічної ради, серпень 2014 р.

 

Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення.

 

«Педагогічна  рада школи —постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом», — запи­сано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від від 27 серпня 2010 р. № 778).  Це ж саме зазначається в ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» .

Одним із напрямків роботи заступника директора з навчально-виховної роботи є участь в плануванні, підготовці, проведенні педагогічних рад, здійснення методичного забезпечення педагогічної ради, створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради, залучення педагогів до  активної участі в підготовці і проведенні педагогічних рад.

Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості пи­тань на одне засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відпові­дальних за його підготовку.

Тематика засідань педради, як правило, визначається в кінці навчаль­ного року, виходячи з проблеми школи, потреб педколективу, аналізу ста­ну навчально-виховного процесу, бесід з керівниками проблемно-дина­мічних груп, активом учителів, батьківським колективом і учнівськими організаціями.

Позачергове (позапланове) засідання педради може бути присвяче­не підсумкам атестації роботи освітнього закладу. На таких засіданнях обов’язково заслуховується доповідь директора установи чи голови атестаційної комісії (перевіряючого), а також представника відповідного органу освіти.

Позапланове засідання педради — одне з найважчих, оскільки багато чого неможливо запрограмувати, передбачити. Тому тут важливі   об’єктивність в оцінці роботи закладу в цілому та конкретно кожного вчителя і класу з боку перевіряючих; правильна позиція керівництва та адекватна  реакція педколективу на наявні недоліки в роботі.

 

Алгоритм підготовки педагогічної ради

 1. Планування тематики педагогічної ради на рік.
 2. Видача наказу про підготовку до педагогічної ради.
 3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради.
 4. Створення ініціативної групи з підготовки засідання педагогічної ради.
 5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи пед­ради.
 6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.
 7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями теоретичних основ питань і проблем, що виносяться на педраду.
 1. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).
 2. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готуємося до педагогічної ради».
 1. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти' вивчення.
 2. Створення моніторингу питань, що виносяться на педраду. Вико­ристання результатів внутрішньошкільного контролю.
 3. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педаго­гічній раді.
 4. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу.
 5. Розробка проекту рішення.

    

Рішення педради фіксується у спеціальному документі — протоколі, які нумеруються упродовж календарного року.

 

Алгоритм ведення засідання педради:

 • починати засідання в призначений час;
 • доповісти про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини їх відсутності;
 • затвердити відкритим голосуванням порядок денний;
 • затвердити регламент роботи педради та дотримуватись його;
 • проінформувати про виконання рішень попереднього засідання педради;
 • надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;
 • запропонувати виступаючим висувати конструктивні ідеї, корисні для всіх, реальні для виконання;
 • стежити за реакцією членів педради, увагою, дисципліною, сприяти їх участі в роботі засідання;
 • у разі потреби під час засідання коригувати виступи діловими репліками, спрямовувати виступаючого, дотримуватись порядку денного;
 • не допускати закритих для обговорення тем, некоректних зауважень, бути толерантним, прислухатись до думки інших; критикувати пот­рібно конструктивно;
 • підвести підсумки після обговорення проблеми; накреслити шляхи ви­рішення питання, що розглядається;
 • зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням;
 • оголосити закінчення роботи педради;
 • надати можливість членам педради виступити з довідками, зауважен­нями щодо ведення засідання педради.

 

Орієнтовний алгоритм  реалізації рішень педради:

 1. Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, жур­налу контролю, книги наказів, картки контролю, інше).
 2. Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення нарад, засідань методоб'єднань тощо).
 3. Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів щодо його реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведен­ня теоретичних семінарів, навчально-методичних тренінгів, вивчен­ня та впровадження кращого досвіду роботи; апробація різних педа­гогічних інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо).
 4. Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, факуль­тативів, курсів за вибором, позакласних заходів; проведення дирек­торських контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень учнів, вив­чення рівня їх розвитку та вихованості; анкетування, співбесіди з уч­нями, учителями, батьками тощо).
 5. Аналіз стану реалізації рішення.